ห้องเรียนออนไลน์ ป.3/11
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564

วิชาภาษาไทย(ภาษาพาที)

วิชาภาษาไทย เป็นวิชาหลักที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้

วิชาภาษาไทย(วรรณคดีลำนำ)

วิชาภาษาไทย วรรณคดีลำนำ เป็นหนึ่งวิชาหลักที่นักเรียนต้องเรียน

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งวิชาหลักที่นักเรียนต้องเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งวิชาหลักที่นักเรียนต้องเรียน

วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา เป็นหนึ่งวิชาหลักที่นักเรียนต้องเรียน

วิชาประวัติศาสตร์

วิชาประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งวิชาหลักที่นักเรียนต้องเรียน

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นหนึ่งวิชาหลักที่นักเรียนต้องเรียน

วิชาศิลปะศึกษา

วิชาศิลปะศึกษา เป็นหนึ่งวิชาหลักที่นักเรียนต้องเรียน

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ เป็นหนึ่งวิชาหลักที่นักเรียนต้องเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งวิชาหลักที่นักเรียนต้องเรียน